HAZIR HTML KOD SAYTI

   
 
  ELEKTRON KiTABLAR

can xalq ədəbiyyatı:

Atalar sözü

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. I cild.

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. II cild.

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. III cild.

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. IV cild.

Azərbaycan dastanları Beş cilddə. V cild.

Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr).

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. I cild.

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. II cild.

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. III cild.

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. IV cild.

Azərbaycan nağılları Beş cilddə. V cild.

Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. I cild.

Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. II cild.

Azərbaycan xalq mahnıları Uç cilddə. III cild.

Dədə Qorqud dünyası Məqalələr

Dədə Qorqud kitabı Ensiklopedik lüğət "Öndər nəşriyyat"

El çələngi (xalq şerindən seçmələr)

Kitabi-Dədə Qorqud Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər

Koroğlu

Koroğlu Paris nüsxəsi

Molla Nəsrəddin lətifələri

Qaçaq Nəbi

Qorqud ədəbiyyatı Bədii əsərlər

Tapmacalar

Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı:

 

Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.

Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsəıləri Iç cilddə. III cild.

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. I cild.

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsəriəri Iç cilddə. II cild.

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. III cild.

Aşıq Ələsgər. Əsərləri

Alımas İldırım. Seçilmiş əsərləri

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. III cild

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild.

LJəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Uç cilddə. I cild.

LJəmənzəminli Yusif Vəzir.Əsərləri Iç cilddə. II cild.

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Iç cilddə. III cild.

Dastani-Əhməd Hərami

Fədai. Bəxtiynamə

Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş ciiddə. I cild.

Hüseyin Cavid. Əsərləri Beş cilddə. II cild.

Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. III cild.

Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. IV cild.

Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. V cild.

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı İki cilddə.

Kişvəri. Əsərləri

Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. I cild.

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. III cild.

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. IV cild.

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. V cild.

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. VI cild.

Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri

Məhəmməd Əmani. Əsərləri

Məhsəti Gəncəvi. Rübailər "Lider nəşriyyat"

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. III cild

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild

Məsihi. Vərqa və Gülşa

Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. I cild.

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. II cild.

Molla Pənah Vaqif. Əsərləri

Molla Vəli Vidadi. Əsərləri

Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri

Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri

Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri

Nizami Gencəvi. Yeddi gözəl

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi. Lirika

Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi

Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. Şərəfnamə

Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə

Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin

Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri

Qazi Bürhanəddin.

Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri

Qul Əli. Qisseyi-Yusif

Saib Təbrizi. Seçilmiş əsərləri

Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri

Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri

Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri "Lider nəşriyyat"

Yohann Volfqanq Gete. Faust

Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. I cild.

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. II cild.

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. III cild.

Ə.Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Ə. Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Azərbaycan ədəbiyyatı:

 

Anar. Seçilmiş əsərləri

Balaş Azəroğlu. Seçilmiş əsərləri

Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild (Şeirlər).

Cabbarzadə Zeynal. Seçilmiş əsərləri

Cabir Novruz. Seçilmiş əsərləri

Elçin. Seçilmiş əsərləri

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri

Fərman Kərimzadə

Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri

Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri

Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri

Həkimə Billuri. Seçilmiş əsərləri

Həmid Nitqi (Aytan). Seçilmiş əsərləri

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Məmmədxanlı Ənvər. Seçilmiş əsərləri

Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri

Mirvarid Dilbazi. Seçilmiş əsərləri

Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri

Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri

Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsərləri

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm Birinci hissə.

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm İkinci hissə.

Osman Sarıvəlli. Seçilmiş əsərləri

Qabil. Seçilmiş əsərləri

Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri

Rəfiq Zəka Xəndan. Seçilmiş əsərləri

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.

Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri

Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Qurban Səid

Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Söhrab Tahir AzərAzər. Seçilmiş əsərləri

Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.

Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild

Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.

Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.

Tofiq Bayram. Seçilmiş əsərləri Bakı, "Lider nəşriyyat"

Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri Iki cilddə. II cild (Poemalar).

Vaqif Səmədoğlu. Uzaq yaşıl ada

Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri

Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Yusif Səmədoğlu. Seçilmiş əsərləri

Zeynal Xəlil. Seçilmiş əsərləri

Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.

Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.

Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.

Əhməd Cavad. Seçilmiş əsərləri

Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərləri

Əlağa Vahid. Seçilmiş əsərləri

Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri

Əliağa Kürçaylı. Seçilmiş əsərləri

Ənvər Əlibəyli. Seçilmiş əsərləri

İbrahimov Hüseyn. Əsrin onda biri

İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

İsa Muğanna. İdeal

İsi Məlikzadə. Seçilmiş əsərləri

İslam Səfərli. Seçilmiş əsərləri

İsmayıl Şıxlı

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri ki cilddə. II cild.

Ramiz Rövşən

Müstəqillik dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatı:

 

Aqil Abbas

Afaq Məsud

Aqşin

Rafiq Tağı

Rasim Qaraca

Kamal Abdulla

Fəxri Uğurlu

Şərif Ağayar

Nərmin Kamal

Murad Köhnəqala

Həmid Herisçi

Sevinc Çılğın

Orxan EYP

Zahir Əzəmət

Azərbaycan Klassik irsi

Ədəbi antologiyalar:

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. I cild.

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. II cild

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. I cild.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. II cild.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. III cild.

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. I cild.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. II cild.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. III cild.

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları)

XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər)

Dünya Ədəbiyyatı:

Orhan Pamuk (t- 3 roman)

Umberto Eko (t- Gülün adı)

Milan Kundera (t)

Q.Q.Markes

Patrik Züskind

Albert Kamyu (t)

Stefan Sveyq (t)

Edqar Allan Po

George Orwell

Frans Kafka

Redyard Kiplinq

Mark Tven

Oskar Uayld

Ernest Heminquey

Cek London

Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza

Dostoyevsk 1

Dostoyevski 2

Jan Pol Sartr

Jan Eşnoz

Viktor Huqo (t)

Paulo Koelyo (t, a)

X.L.Borxes

Lermontov

Viktor Pelevin

Robert A. Dahl

Şekspir

Tərcümə-Fəlsəfə:

 

Platon 1 (t)

Platon 2 (t)

Platon 3 (t)

Aristotel

Herodot-Tarix

Mövlana Cəlaləddin Rumi

Machiavelli

Makiavelli

Francis Bacon (t)

Leibniz (t)

J.J Rousseau (t)

Lenin (t)

Engels (t)

Karl Marx (t)

Alan Durning (t)

Nietzsche 1 (t)

Nietzsche 2 (t)

Nietzsche 3 (t)

Nitşe 4

Bergson (t)

Jung (t)

Sigmund Freud (t)

Kant (t)

Sartre (t)

Frensis Fukuyama 1

Frensis Fukuyama 2

Dünya uşaq ədəbiyyatı:

Alfons Dode. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları.

Antuan de Sent-Ekzüperi. Adamların planeti. Hərbi təyyarəçi. Balaca şahzadə

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri

Britaniya adalarının xalq nağılları

Ceyms Ferıimor Kuper. Sonuncu mogikan

Ellada qəhrəmanları.

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel

Lüis Keroll. Alisa möcüzələr ölkəsində.

Redyard Kiplinq. Mauqli.

Joze Qomes Ferreyra. Cəsur Joanın qəribə macəraları

Mark Tven. Şahzadə və dilənçi.

Oskar Uayld. Nağıllar

Rus uşaq ədəbiyyatı. Birinci kitab.

Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme

Qudzak əfsanəsi

 

Lüğətlər:

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. I cild.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. II cild.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. III cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. IV cild.

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. I cild.

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. III cild.

Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. IV cild.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. I cild.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. II cild.

Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. I cild.

Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. II cild.

Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. III cild.

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

Ensiklopediya:

AXC Ensiklopediyası İki cilddə. I cild

AXC Ensiklopediyası İki cilddə. II cild

Tarix:

 

Qarabağ tarixi

Azәrbaycan generalları

Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə

Azərbaycanşünaslığın əsasları

Tarixin qara səhifələri


 

Реклама
 
 WWW.QARACUXURUM.TR.GG


www.qaracuxur.org
 
BU SAYT iSLEMiR, XAIS OLUNUR SAYTA HECNE YAZMAYIN, WWW.QARACUXUR.ORG- SAYTINA GELiN !!
REKLAM
 


saygac
 

<
 
Bugun 1 посетителей (26 хитов) nefer saytda idi
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=